محصولات آلوده در کمین کشور؛
سرطان در کمین مصرف کنندگان محصولات تراریخته

هر روز که می‌گذرد، اتفاقاتی می‌افتد و پدیده‌هایی به وجود می‌آید که به جای افزایش امنیت و سلامت روانی و جسمی، این 2 نیاز استراتژیک شهروندان را از نظر کمی و کیفی، بیشتر به مخاطره می‌اندازند!

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۹