شــاید مخاطــب بــا خوانــدن تیــر مطلــب ناخـودآگاه فضایـی امنیتـی را تصـور کند که بناســت در آن کمتریــن حقــوق شــهروندی هــم خدشــه دار شــود . شــاید مخاطــب بــا دیــدن ایــن تیتــر درمــورد لــزوم حضــور فعــال پلیــس در پــارک هــا و بوســتان هــا دچـار شـک و دودلـی شـود.

کد خبر: ۵۴۳۴
تاریخ انتشار: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰

به گزارش بازتاب گهر؛ شــاید مخاطــب بــا خوانــدن تیــر مطلــب ناخـودآگاه فضایـی امنیتـی را تصـور کند که بناســت در آن کمتریــن حقــوق شــهروندی هــم خدشــه دار شــود . شــاید مخاطــب بــا دیــدن ایــن تیتــر درمــورد لــزوم حضــور فعــال پلیــس در پــارک هــا و بوســتان هــا دچـار شـک و دودلـی شـود.

 امـا بـا نگاهـی بـه وضعیـت اجتماعـی پـارک هـا و بوسـتان هــای شــهر، بخصــوص پــارک دانشــجو بــه ســادگی مــی تــوان جــای خالــی پلیــس و متولیـان امـور امنیـت اجتماعـی و روانـی را حــس کــرد.

وجــود مــدارس متعــدد پایــه هــای ابتدایــی و متوســطه اول و دوم و قــرار گرفتــن در محوطــه ایــی کامــلا مســکونی، موجــب شــده پــارک دانشــجو تقریبــا در تمــام طــول ســال پذیــرای جمعیــت قابــل توجهــی باشــد. از دانــش آموزانــی کــه پــس از امتحانــات بــه ایــن پــارک ســرازیر مــی شــوند ، تــا بانوانــی کــه ایــن مــکان را بــرای ورزش صبحگاهــی گروهــی انتخــاب کـرده ، همچنین کهنسـاالن و بازنشسـتگانی کـه درایـن محیـط مطبـوع دورهمـی برگزار مـی کننـد همـه و همـه باعـث مـی شـود کــه وضعیــت امنیتــی و آرامــش روانــی ایــن پــارک بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا کنــد.

بــا تغییــر فصــل و معتــدل شــدن هـوای شـهر ، خانـواده هـای بسـیاری ایـن بوســتان را بــرای تفریــح و تفــرج انتخــاب مـی کننـد. آلاچیـق هـای پـارک معمـولا در تصــرف نوجوانــان کــم ســن و ســالی ســت کـه متاسـفانه از انجـام رفتارهـای پرخطـر ، سـطحی و مخـل امنیـت اجتماعـی واهمـه ندارنــد. نوجوانانــی کــه ســیگار دود مــی کننـد و هـر ازگاه بـا هـم گالویـز شـده و در مـکان عمومـی الفاظـی زننـده بـر زبـان مـی آورنـد .گویـی قـرار نیسـت مشـکل آفرینـی ایـن افـراد چـه بـرای خـود و چـه دیگـران با هیـچ مانعـی مواجـه شـود.

شـاید مهمترین و تنهـا شـاهدان ناهنجـاری هـای اجتماعـی ایـن بوسـتان همسـایگان ، کسـبه و کارگران زحمتکــش شــهرداری باشــند کــه هرکــدام در سـال هـای اخیـر شـاهد ماجرایـی تلـخ و یـا رفتـاری خـاف نظـم عمومـی بـوده انـد .

یک بوستان بی نهایت زیبا شــاید بــه جــرات بتــوان پــارک دانشــجو را زیباتریـن پـارک شهرسـتان دورود دانسـت .

درختـان جـوان ایـن پـارک در نـوع و انـدازه ایـی مطلـوب سـایه سـارهای روح نـوازی را پدیـد مـی آورنـد کـه هـر رهگـذری را بـه درنگــی هرچنــد کوتــاه در زیــر آن ترغیــب مــی کنــد. ســنگ فــرش نــو و جــذاب ایــن پــارک کــه از میــان چمــن رویایــی و درختـان سرسـبز مـی گـذرد ، پیـاده روی را بـی نهایـت لـذت بخـش مـی کنـد و بـرای ورزش محیطـی بـی نقـص را بـه وجـود مـی آورد.

وســایل بــازی پــارک محــدود امــا کاربردیسـت و وجـود لـوازم ورزشـی نیـز تـا حـدودی نیـاز ورزشـکاران را رفـع مـی کنـد.

شـاید یکـی از معـدود ایـرادات ایـن پـارک کمبــود آبخــوری و ســرویس بهداشــتی مناسـب باشـد و قفـل بـودن سـرویس هـای ایـن پـارک در اکثـر اوقـات عمـا دسترسـی بـه آنهـا را غیـر ممکـن مـی کنـد .

کیوسک پلیس و نقش بازدارندگی یکــی از همســایگان کــه انــگار دل پــری از شــلوغی و نابســامانی پــارک دارد برایمــان از تعقیــب و گریــز گاه و بــی گاه ماموریــن پلیــس بــا نوجوانــان و جوانــان کــم ســن و ســالی مــی گویــد کــه مرتکــب رفتــار بــزه و خشـونت آمیـز شـده بودنـد.

هـم زمانـی امتحانـات شـیفت هـای مختلـف مـدارس و در نتیجـه ورود ناگهانـی و دسـته جمعـی دانـش آمـوزان ایـن مـدارس بـه پـارک یکی از مهمتریـن عوامـل اخـال و ناهنجـاری در ایـن بوسـتان زیباسـت . نوجوانانـی کـه بـه اقتضــای ســن شــان و تقابــل بــا همســن و سـاالن خـود و تحـت تاثیـر حضـور جنـس مخالــف ، گاهــی بــا یکدیگــر گالویزشــده  وایــن درگیــری هــا بــه ســرعت گســترش مــی یابــد.

هرچنــد عــده ایــی از اخــال گـران دانـش آمـوز نبـوده و معلـوم نیسـت بــه چــه دلیــل همــه وقــت درحــال پرســه زدن در ایــن بوســتان هســتند . اینجاســت کــه وجــود کیوســک پلیــس یــا دســت کــم اتاقــک پــارک بــان مــی توانــد نقشــی بازدارنـده ایفـا کـرده و از بـروز حـوادث تلـخ بعــدی جلوگیــری بــه عمــل آورد.

 

 مقداد رحیمی

انتهای پیام/

مطالب مرتبط:
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید   
نام:
ایمیل:
* نظر شمـا: