صفحه اصلی / عمومی / تعبیر خواب پلنگ – دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پلنگ – دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پلنگ - دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن پلنگ در خواب تعابیر گوناگونی دارد در این قسمت از تعبیر خواب سایت ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب پلنگ آشنا خواهیم کرد.

تعبیر خواب پلنگ به روایت محمد بن سیرین

پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا بود. اگر بیند که با پلنگ جنگ می کرد، دلیل که با دشمن خود خصومت کند و خصم را ظفر و غلبه بود، یعنی اگر پلنگ بر وی غالب شد، دشمن بر وی غالب گردد.
اگر او بر پلنگ غالب شد. او بر دشمن غالب گردد.
اگر بیندگوشت پلنگ همی خورد، دلیل که درجنگ و خصومت افتد، لیکن مظفر گردد و شرف و بزرگی یابد.

تعبیر خواب پلنگ به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی با پلنگ جنگ و دعوا می‌کنی ولی هیچکدام پیروز نشده‌اید، یـعـنـی از «پادشاه» دچار ترس و وحشت زیادی می‌شوی، و یا اینکه دچار بیماری شدیدی خواهی شد، ولی بهبود پیدا می‌کنی.
 • اگر ببینی پلنگ را کشته‌ای، یـعـنـی از اسلام رویگردان می‌شوی و در تعبیر آن خیری وجود ندارد.
 • اگر ببینی سوار پلنگ شده‌ای، یـعـنـی دارای عزت و جاه و مقام می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد.
 • اگر ببینی پلنگ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که دچار جنگ و دشمنی خواهی شد
 • اگر ببینی پوست یا استخوان و یا موی پلنگ را به دست آوردی، یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن از مال و اموال دشمن به دست می‌آوری.
 • اگر گوشت پلنگ می خوری تعبیرش این است که در جنگ و نبرد مشهور می‌شوی.
 • اگر ببینی شیر پلنگ می‌خوری، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، و یا از دشمن دچار ترس و دلهره می‌شوی، ولی در نهایت ترس تو از بین می‌رود و در امان می‌مانی.

تعبیر خواب پلنگ به روایت خالد بن محد الهنبری

 • دیدن پلنگ در خواب، بر سلطانی ظالم یا دشمنی سرسخت دلالت دارد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که پلنگی را از بین برده، بر دشمنش ظفر مییابد .
 • اگر کسی ببیند که بر پلنگی سوار شده است، به قدرتی بزرگ دست مییابد.

تعبیر خواب پلنگ به روایت امام صادق (ع)

دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.
۱-دشمن قوی
۲-مال یافتن از دشمن
۳-ترس از پادشاه

تعبیر خواب پلنگ به روایت یوسف نبی(ع)

اگر در خواب پلنگ ببیند از پادشاه نیکویی ببیند و حرمت بزرگی را بدست خواهد آورد.
پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا است.

تعبیر خواب پلنگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم در خوابهای ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر می شود.
خیلی کسان ممکن است در این لیست قرار بگیرند از جمله پدر که به او احترام می گذاریم و تا کوچک هستیم از او می ترسیم و در نوجوانی او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر می انگاریم.
وقتی پلنگ در خواب می بینیم خودمان بهتر می توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین هیمنه و قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می شود اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود.
اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی تر است روبرو می شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می دهد.
اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می شویم اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می کند.
داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می کند.

تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

دیدن پلنگ در خواب نشانه وجود خطری در نزدیکی شماست و دشمنانی که تلاش می‌کنند به شما صدمه بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌تر آن، این است که پلنگ‌ها به معنی قدرت و زیبایی هستند. احساسی را که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدام یک از این معانی را داراست.
دیدن پلنگ وحشی در رویا بیانگر این است که شما در نهایت بر مشکلات خود با مقاومت غلبه خواهید کرد.
اگر پلنگ در قفس باشد، بیانگر این است که به سادگی بر هر مانعی غلبه خواهید کرد.
رویای دیدن پلنگ به این معنی است که شما همان کسی هستید که هستید، درست مثل پلنگ که نمی‌تواند نقاط روی پوست خود را تغییر دهد.
خواب دیدن اینکه پلنگ را می‌کشید به موفقیت در پروژه‌های شما اشاره دارد.
اگر در خواب پلنگ به شما حمله می‌کند بیانگر این است که شما از موفقیت آینده خود بیش از حد مطمئن هستید. شما مشکلات و چالش‌هایی را که مجبور به تحملشان هستید را درک نمی‌کنید.

تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه لوک اویتنهاو

پلنگ: ترس

تعبیر خواب پلنگ به روایت آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می شود ، نشانه آن است که در اثر اعتمادی نابجا آینده خود را خراب خواهید کرد .
 • کشتن پلنگ در خواب ، نشانه توفیق در کارهاست .
 • دیدن پلنگی در قفس ، علامت آن است که دشمنان شما را محاصره می کنند اما نمی توانند زیانی به شما برسانند .
 • اگر خواب ببینید در جنگل ، پلنگها از شما می گریزند ، نشانه آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد ، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فایق خواهید شد .
 • دیدن پوست پلنگ در خواب ، نشانه آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می آورد .

تعبیر خواب پلنگ در گتاب فرهنگ تفسیر رویا

مانند تمامی گربه سانان بزرگ، پلنگ در رویا نشانه خشم، مزاج تند، کینه توزی، بی‌رحمی، شجاعت، شور و شوق، حتی اشتیاق نگه داری از فرزندانتان؛ به دلیل خال‌های پلنگ که مانند چشم‌هایی نگاه می‌کنند است.

پلنگ در اساطیر نمایانگر نگاهبان اعظم است – به معنای هوشیاری وسیع

تعبیر خواب پلنگ در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب یک پلنگ : پیروزی بر دشمنان
 • یک پلنگ به شما حمله می کند : موفقیت
 • یک پلنگ را می کشید : سختیهای بسیاری در پیش دارید ولی در پایان موفقخواهید شد.
 • یک پلنگ در قفس : دشمنان سعی می کنند به شما زخم بزنند ولی موفق نمیشوند.
 • تعداد زیادی پلنگ : برای یک کار به خارج از کشور سفر خواهید کرد.
 • صدای غرش پلنگ : رنج و اندوه
 • پلنگها میجنگند : بیماری
 • پلنگها به یکدیگر میپرند : شما بشدت رنج خواهید برد.
 • پلنگ در حال دویدن : بیماری خطرناک
 • یک پلنگ در حال مرگ : یک شخصیت مهم خواهد مرد.
 • یک پلنگ به زنجیر کشیده شده : یک دشمن شما را غافلگیر خواهید کرد.
 • یک پلنگ را غافلگیر میکنید : مراقب دوستان خیانتکار باشید.
 • شما از پلنگ میترسید : دشمنان شما را آزار بسیار میدهند.
 • بر پلنگ پیروز میشوید : مراقب رقیب باشید .
 • اسکلت یک پلنگ : ثروت
 • یک بچه پلنگ : شادی و خوشبختی.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پشه – دیدن پشه در خواب چه تعبیری دارد؟

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پل – دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد؟


l

این مطالب را نیز ببینید!

نکته هایی در مورد کفش های پاشنه بلند

نکته هایی در مورد کفش های پاشنه بلند

پوشیدن کفش پاشنه بلند این روزها بیش از گذشته متداول شده است، به ویژه نزدیک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *