صفحه اصلی / شعر و متن ادبی / شعر های مثبت ۱۸ ایرج میرزا

شعر های مثبت ۱۸ ایرج میرزا

شعر های مثبت ۱۸ ایرج میرزا

از اشعار ایرج میرزا شعر های مثبت ۱۸ این شاعر است . ایرج میرزا شاعر دوره قاجار می باشد در دوره قاجار بی پروا سخن گفتن همه گیر بود. شاید به این دلیل می باشد که اشعار این شاعر و طنز پرداز به صراحت بیان شده.

شعر های مثبت ۱۸ ایرج میرزا

 

زنــــان را. عــــصمت و. عفــــت. ضرورســــت

نـــــه. چـــــادر. لازم و نـــــه .چاقچورســـــت

زن روبـــــسته. را ادراک و. هـــــش نیـــــست

تیــــاتر و. رســــتوران. نــــاموس .کــــشنیــــست

اگــــر زن. را بــــود آهنــــگ. حیــــزی

بـــــود یکـــــسان. تیـــــاتر و پـــــای. دیـــــزی

بنــــــشمد. در تــــــه انبــــــار. پــــــشگل

چنــــــان. کانــــــدر رواق. بــــــرج ایفــــــل

چـــه خـــوش. ایـــن بیـــت را. فرمـــود جـــامی

مهـــــین. اســـــتاد کـــــل. بعـــــد از. نظـــــامی

پــــریرو. تــــاب مــــستوری. نـــــدارد

در ار. بنـــــــــدی. ســـــــــر از. روزن درآرد

بیــــــــا. گــــــــویم برایــــــــت. داســــــــتانی

کــــــه تــــــا. تــــــاثیر چــــــادر. را بــــــدانی

در ایــــامی. کــــه صــــاف و. ســــاده بــــودم

دم کریـــــــــاس. در اســـــــــتاده. بـــــــــودم

زنــی بگذشــت. از آنجــا بــا. خــش و فــش

مــــرا. عــــرقالنــــسا. آمــــد بــــه. جنــــبش

ز زیـــــــر. پیچـــــــه دیـــــــدم. غبغـــــــبش را

کمـــــی. از چانـــــه قـــــدری. از لـــــبش را

چنــــــان از. گوشــــــه ابــــــر. ســــــیه فــــــام

کنـــد. یـــک قطعـــه. از مـــه عـــرض. انـــدام

شــــــدم. نــــــزد وی. و کــــــردم. ســــــلامی

کـــــه دارم. بـــــا تـــــو از. جـــــایی. پیـــــامی

پــریرو. زیــن ســخن. قــدری دودل. زیــست

کــــــه. پیغــــــام آور و. پیغــــــامده. کیــــــست

بــــدو. گفــــتم. کــــه انــــدر. شــــارع عــــام

مناســــب. نیــــست شــــرح. و بــــسط. پیغــــام

تـــــو دانـــــی. هـــــر مقـــــالی. را مقامیـــــست

بـــــــرای. هـــــــر پیـــــــامی. احترامیـــــــست

قــــــــــدم. بگــــــــــذار در. دالان خانــــــــــه

بــــه رقــــص. آراز شــــعف. بنیــــان خانــــه

پـــریوش. رفـــت تـــا گویـــد. چـــه و چـــون

مــــنش. بــــستم زبــــان. بــــا مکــــر. و افــــسون

شعر های مثبت ۱۸ ایرج میرزا

 

شعر های مثبت ۱۸ ایرج میرزا در باره حجاب

ســـــماجت. کـــــردم و. اصـــــرار کـــــردم

بفرماییــــــــــد. را تکــــــــــرار. کــــــــــردم

بـــــــه دســـــــتاویز. آن پیغـــــــام. واهـــــــی

بـــــه دالان. بـــــردمش. خـــــواهی. نخـــــواهی

چـــو در. دالان هـــم آمـــد. شـــد فـــزون. بـــود

اتــــــــاق. جنــــــــب دالان. بــــــــردمش زود

نشــــست. آنجــــا بــــه. نــــاز و چــــم. و خــــم

گرفتـــــه. روی خـــــود. را ســـــفت. محکـــــم

شــــــگفت. افــــــسانهای. آغــــــاز کــــــردم

گهـــی. از زن ســـخن. کـــردم گـــه. از مـــرد

گهــی کــان. زن بــه مــرد. خــود. چهــا کــرد

ســـــخن. را گـــــه ز خـــــسرو. دادم آیـــــین

گهـــــی. از بـــــی وفـــــایی هـــــای. شـــــیرین

گـــه از. آلمـــان بـــرو. خوانـــدم گـــه. از روم

ولــــــی. مطلــــــب از. اول بــــــود. معلــــــوم

مــــــرا دل. در هــــــوای. جــــــستن. کــــــام

پـــــــریرو. در خیـــــــال شـــــــرح. پیغـــــــام

پـــــــریرو در. خیـــــــال شـــــــرح. پیغـــــــام

بـــه نرمـــی. گفـــتمش کـــای. یـــار. دمـــساز

بیــــــا. ایــــــن پیچــــــه. را از رخ. برانــــــداز

چــــرا بایــــد. تــــو روی از. مــــن بپوشــــی

مگــــر مــــن. گربــــه میباشــــم. تــــو موشــــی

مـــــن و تـــــو. هـــــر دو انـــــسانیم. آخـــــر

بـــــه خلقـــــت. هـــــر دو. یکـــــسانیم. آخـــــر

شعر های مثبت ۱۸ ایرج میرزا

شعر های مثبت ۱۸ ایرج میرزا از شعر عارف

بگـــــو بـــــشنو. ببـــــین برخیـــــز. بنـــــشین

تــــو هــــم. مثــــل منــــی. ای جــــان. شــــیرین

تـــــــرا کـــــــان. روی زیبـــــــا. آفریدنـــــــد

بــــــــرای. دیــــــــده. مــــــــن. آفریدنــــــــد

بــــــه بــــــاغ. جــــــان ریاحننــــــد. نــــــسوان

بــــــه. جــــــای ورد و. نــــــسرینند. نــــــسوان

چـــه کـــم. گـــردد ز. لطـــف عـــارض. گـــل

کـــــه بـــــر. وی بنگـــــرد. بیچـــــاره. بلبـــــل

کجــــــا. شــــــیرینی از. شــــــکر. شــــــود دور

پـــــرد گـــــر. دور او صـــــد. بـــــار. زنبـــــور

چـــه بـــیش. و کـــم شـــود. از پرتـــو. شـــمع

کـه بـر. یـک شـخص تابـد. یـا بـه یـک. جمـع

اگـــــر پروانـــــهای بـــــر گـــــل نـــــشیند

گـــــــل از. پروانـــــــه آســـــــیبی. نبینـــــــد

پـــریرو زیـــن. ســـخن بـــیحـــد. برآشـــفت

زجــا برجــست. و بــا تنــدی. بــه مــن گفــت :

کــه مــن. صــورت بــه نــامحرم. کــنم بــاز؟

بـــــــرو ایـــــــن. حرفهـــــــا را. دور انـــــــداز

چــــه لــــوطیهــــا. در ایــــن شــــهرند. واه واه!

خــــــــــــــــدایا. دور کــــــــــــــــن. االله االله!

بـــه مـــن. مـــیگویـــد واکـــن. چـــادر از ســـر

چـــــه پـــــر. روییـــــست ایـــــن. االله اکبـــــر

جهــــنم شــــو مگــــر. مــــن جنــــده. باشــــم

کــــه پــــیش غیــــر. بــــیروبنــــده. باشــــم!

از آنجایی که ایرج میرزا شاعری در دوره قاجار می باشد بیشتر اشعار او مثبت ۱۸ هستند ادامه این شعر به زودی در اختیارتان قرار می گیرد.

منبع : findagrave


l

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *